Cung cấp thiết bị

Cung cấp các thiết bị phục vụ cho hệ thống tưới: các loại bét tưới, dây, ống,…

Phân bón hữu cơ, vi sinh,…

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ các kỹ thuật liên quan: hệ thống thoát nước, hệ thống tưới, kỹ thuật chăm sóc…